HELLO, IT'S FOU

FAQS

PREGUNTES FREQÜENTS I FILOSOFIA DEL PROJECTE// FOU STUDIO

Fou Studio és un espai polivalent, ampli i acollidor ubicat a Sant Boi de Llobregat on desenvolupo des de 2015 la meva obra i els diferents àmbits del meu procés creatiu com el dibuix, la pintura, la ceràmica en diversos projectes.

Al meu taller també hi ha disponible un forn de ceràmica per a d'altres artistes o per a qui vulgui desenvolupar projectes de ceràmica o coure les seves peces.
Si vols més informació escriu un correu a hello@itsfou.com i en parlem. :)


// COM TREBALLO?

Totes les meves peces de ceràmica són fetes i pintades a mà. Treballo de forma manual des de l'inici fins al final del procés creant peces úniques i petites sèries limitades. Sovint, quan una col·lecció s'acaba despareix de la botiga i no torna. 
Tinc alguns models que es van actualitzant de forma recurrent però cap d'ells és igual l'un a l'altre.

Utiitzo la ceràmica com un suport pictòric on hi plasmo el meu univers propi a través del dibuix i la pintura. Un univers orgànic i canviant que ha anat evolucionant amb el temps i no s'atura.


// PACKAGING I ENVIAMENTS

Tant en la meva obra com en la meva vida tenir cura de l'entorn i de la Terra és un pilar importantissim i també refecteixo aquest aspecte a l'hora de preparar els paquets per als enviaments.

Tots els paquets que preparo són lliures de plàstic* i les capses que utilitzo són reciclades d'altres enviaments, de botigues o del carrer.
Els sobres per a les prints i les peces petites de ceràmica sovint si que són nous. Podeu reutilitzar-los vosatres per a altres enviaments i aíxi allargar-los la vida. Obriu-los amb cura.
(*En algunes ocasions si la peça requereix de més protecció faig servir derivats del plàstic. Sovint, aquests són també reciclats.

Preparo manualment les comandes amb molta cura i dedicació i sempre hi incloc petits obsequis com enganxines, peces de ceràmica o prints, totes elles també d'edició limitada. El meu projecte atravessa tots els ambits del procés, des de la creació de la peça fins que arriba a les vostres mans.

Els enviaments surten del taller tots els dimecres.
Es fan enviaments a l'Estat Espanyol, Europa i la resta del món.
Les tarifes varien en funció de la destinació i del pes del paquet.
Actuament treballo amb CORREOS. 


// ENCÀRRECS

Faig peces de ceràmica personalitzades però sempre fent servir els meus dissenys i coherent al meu estil i mètode de treball.
També pots encarregar-me una peça que hagis vist a la botiga però estigui esgotada o una variació de qualsevol altra. Si tens alguna idea o peça pensada per a que desenvolupi en ceràmica estic oberta a propostes.
Alhora desenvolupo projectes de grans dimensions i intervencions en espais públics o privats.
Per a qualsevol qüestió o dubte pots escriure un correu a hello@itsfou.com.


// BOTIGUES

Si tens una botiga o espai i t'interessaria vendre les meves peces escriu un mail a hello@itsfou.com i en parlem.
No treballo en dipòsit.
Actualment tinc peces a Grey Street Barcelona, Miscelanea, La Postalera (València) i A New Tribe (Londres)

 

// TALLERS DE CERÀMICA

Imparteixo cursos de ceràmica al meu taller ubicat a Sant Boi de Llobregat. Normalment són 6 sessions de 2h on aprenem tècniques de construcció manual com el pessic, la planxa i el xurro. Els grups són reduïts (5 persones) i les sessions són setmanals en grup de matí o de tarda.

Si estas interesada en fer un taller de ceràmica amb mi inscriu-te al newsletter a la part inferior de la web i rebràs total la informació del proper taller.

 

  *************************************************

 

PREGUNTAS FRECUENTES Y FILOSOFÍA DEL PROYECTO

 

// FOU STUDIO

FOU Studio es un espacio polivalente, amplio y acogedor ubicado en Sant Boi de Llobregat donde desarrollo desde 2015 mi obra y los diferentes ámbitos de mi proceso creativo como el dibujo, la pintura, la cerámica en diversos proyectos.

En mi taller hay también disponible un horno de cerámica para otros artistas o cualquiera que quiera desarrollar proyectos de cerámica o cocer sus piezas.
Si quieres más información escribe un correo a hello@itsfou.com y lo hablamos :)


// CÓMO TRABAJO?

Todas mis piezas son hechas y pintadas a mano. Trabajo de forma manual desde el inicio hasta el final del proceso creando piezas únicas y pequeñas series limitadas. A menudo, cuando una pieza o colección se agota, desaparece de la tienda y no vuelve.
Tengo algunos modelos que se van actualizando pero ninguno de ellos es igual a otro.

Trabajo la cerámica como un soporte pictórico donde plasmo mi universo propio a través del dibujo y la pintura. Un universo orgánico y cambiante que ha ido evolucionando con el tiempo y no se detiene.


// PACKAGING Y ENVÍOS

Tanto en mi obra como en mi vida cuidar del entorno y la Tierra es un pilar importantísimo que también refejo a la hora de preparar los paquetes para los envíos.

Todos mis paquetes están libres de plástico* y las cajas que utilizo son recicladas de otros envíos, de tiendas o de la calle.
Los sobres para las prints y las piezas pequeñas de cerámica menudo si que son nuevos. Puedes reutilizarlos para otros envíos y así alargar su vida. Ábrelos cuidadosamente.
(*en ocasiones puntuales si la pieza requiere de más protección uso derivados del plástico. A menudo, éstos son también reciclados.)

Preparo manualmente los pedidos con mucho cariño y dedicación y siempre incluyo pequeños obsequios como pegatinas, piezas de cerámica prints, todas ellas también de edición limitada. Mi proyecto atraviesa todos los ámbitos del proceso, desde la creación de la pieza hasta que llega a vuestras manos.

Los envíos salen del taller todos los miércoles.
Se hacen envíos a todo el estado español, Europa y el resto del mundo.
Las tarifas varían en función del destino y el peso del paquete.
Actualmente trabajo con Correos.


// ENCARGOS

Hago piezas de cerámica personalizadas pero siempre con mis diseños y fiel a mi estilo y método de trabajo.
También puedes encargarme una pieza que hayas visto en la tienda pero esté agotada o una variación de cualquier otra. Si tienes alguna idea o pieza pensada para que desarrolle en cerámica estoy abierta a propuestas.
Asimismo desarrollo proyectos de grandes dimensiones e intervenciones en espacios públicos o privados.
Para cualquier cuestión o duda puedes escribir un correo a hello@itsfou.com.


// TIENDAS

Si tienes una tienda o espacio y te interesaría vender mis piezas escribe un mail a hello@itsfou.com y hablamos.
No trabajo en depósito.
Actualmente tengo piezas en Grey Street Barcelona, ​​Miscelanea, La Postalera (València) y A New Tribe (Londres)

 

// TALLERES DE CERÁMICA

Imparto cursos de cerámica en mi taller ubicado en Sant Boi de Llobregat. Normalmente son 6 sesiones de 2h donde aprendemos técnicas de construcción manual como el pellizco, la plancha y el churro. Los grupos son reducidos (5 personas) y las sesiones son semanales en grupo de mañana o de tarde.

Si estas interesada en hacer un taller de cerámica conmigo inscríbete al newsletter en la parte inferior de la web y recibirás toda la información del próximo taller.

 

 *************************************************

 

FAQS

 

// FOU STUDIO

Fou Studio is a multi-disciplinary, spacious and welcoming space located in Sant Boi de Llobregat (Barcelona) where I have been developing my work and the different areas of my creative process such as drawing, painting, ceramics in various projects since 2015.

At Fou Studio there is also a kiln available for other artists or anyone willing to develop ceramic projects.
If you are looking for a space where fire your pieces you can send me an email to hello@itsfou.com for more information :)


// HOW DO I WORK?

All my pieces are handmade and handpainted. I work manually from the beginning to the end of the process creating unique pieces and small limited series. Often, when a collection runs out it disappears from the store and does not return.
Although I have some models which I keep updating none of them are the same one to another.

I use ceramics as a medium where I shape my own universe through drawing and painting. An organic and changing universe that has evolved over time and does not stop doing so.


// PACKAGING AND SHIPPING

Both in my work and my life taking care of the environment and planet Earth is a very important issue and I also reflect this aspect in my packaging.

All my packages are plastic free* and the boxes I use are recycled from other shipments, stores or the street.
Envelopes for prints and small pieces of pottery are often new. You can reuse them for other shipments and extend their life. Open them carefully.
(*On specific occasions if the piece requires more protection I use plastic derivatives. Often, these are also recycled.)

I prepare all the packages by hand with care and dedication and I always include small gifts such as stickers, small ceramic pieces or small prints, all of them also limited edition. My project goes through all areas of the process, from the creation of the piece until it reaches your hands.

Shipments leave the studio every Wednesday.
Shipments are made throughout Spain, Europe and the rest of the world.
Rates vary depending on location and the weight of the package.
I am currently working with Correos España.


// COMISSIONS 

I make personalized ceramic pieces but always with my designs being faithful both to my style and working method.
You can also order an out of stock piece or a variation of any other. If you have any idea for me to develop in ceramics we can talk about it.
I also develop large projects and interventions in public or private spaces.
For any question or doubt you can write an email to hello@itsfou.com


// SHOPS

If you have a shop or space and you would be interested in selling my pieces write an email to hello@itsfou.com and we will talk about it.
I currently have pieces in Gray Street Barcelona, ​​Miscelanea, La Postalera (Valencia) and A New Tribe (London)